Algemene voorwaarden Le Baroudeur


 

Le Baroudeur is enkel in te huren door personen van 18 jaar of ouder.
Bevestigen van het event gebeurt door het betalen van een voorschot, hiermee wordt de reservering definitief en de algemene voorwaarden geaccepteerd.
De factuur is contant te voldoen op de dag zelf.

 

In geval van annulering van een event zijn volgende vergoedingen van toepassing:
Annulering tot 3 weken voor het event; klant verliest zijn voorschot maar kan deze recupereren bij een volgende boeking.*
Annulering tot 5 dagen voor het event, klant betaalt de helft van de offerte.
Annulering vanaf 5 dagen voor het event of later, wordt het volledige bedrag van de offerte aangerekend.
*Bij annulering tot 3 weken voor het event dient de recuperatie in hetzelfde kalenderjaar te geschieden.

 

Alle klachten moeten schriftelijk geschieden binnen de 8 dagen na eventdatum ontvangen zijn. Alle geschillen met betrekking tot de opdracht behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
De klant treft alle verantwoordelijkheid in verband met de locatie van het evenement. Meer bepaald zijn hierin inbegrepen een aangepaste staanplaats, voldoende stroomvoorziening en een veilige bereikbaarheid.

 

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege als ingebrekestelling zonder dat er enige akte voor nodig is. Wanneer de factuur onbetaald blijft vijftien dagen na de aangetekende maning, zal de schuld verhoogd worden met 10% van het bedrag van deze factuur, met een minimum van 65 euro. Deze vergoeding geldt als schadebeding en omvat niet de protest –en gerechtskosten die eveneens ten laste zijn van de klant.

In geval van beschadigingen en/of defecten door eender welke omstandigheden, zal deze schade worden doorberekend. Indien de defecten of schade te wijten zijn aan gebruikelijke slijtage van de mobiele bar worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Le Baroudeur kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan gebouwen, auto’s, poorten, perken etc. ten gevolge van nauwe doorgangen of andere belemmeringen om de plaats te bereiken.

 

De opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen, verkeersaanpassingen, geluidsoverlast, veiligheid in en rond de locatie, de benodigde elektrische aansluitingen, Sabamvergoedingen welke geheel voor rekening zijn van opdrachtgever die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak inzake SABAM en auteursrechten.

 

Le Baroudeur is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waardoor Le Baroudeur haar werkzaamheden niet kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door leveranciers van Le Baroudeur, transportproblemen, overheidsoptreden, militair optreden, brand.

 

Deze abonnementsvoorwaarden blijven van kracht indien Le Baroudeur van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

  • Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Hopelijk tot snel.
  • Marijke Toni - Le Baroudeur -
    BE-3910 Neerpelt
  • Info@lebaroudeur.be
  • 0032(0) 473 258 777
Neem contact met ons op